Izvod iz statuta

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine" broj 74/14), na sjednici

Skupštine Hrvatska udruga koncesionara primarne zdravstvene zaštite,održanoj 16.02.2016.g

donesen je

S T A T U T

HRVATSKA UDRUGA KONCESIONARA PRIMARNE

ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

I

O S N O V N E O D R E D B E

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o

ciljevima i području(ima) djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju

ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu , o načinu osiguranja javnosti

djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i

odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima

udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu

odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i

opozivu likvidatora udruge; prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i

raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge, o

načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za

udrugu.

Članak 2.

Naziv Udruge je: Hrvatska udruga koncesionara primarne zdravstvene zaštite

Skraćeni naziv Udruge je: HUKPZZ

Sjedište Udruge je u Zagreb, Dotoršćinska 32

Članak 3.

Hrvatska udruga koncesionara primarne zdravstvene zaštite je udruga registrirana pri

Gradskom uredu za opću upravu.

Hrvatska udruga koncesionara primarne zdravstvene zaštite je dobrovoljna, neprofitna i

neovisna udruga koncesionara primarne zdravstvene zaštite Grada Zagreba koja štiti i promiče

prava i interese svojih članova te će u svom djelovanju poduzimati niz aktivnosti i mjera iz

područja:

- zastupanje članova u odnosima s tijelima državne vlasti, tijelima područne

(regionalne) i lokalne samouprave i sindikatima,

- promocija koncesionarskih prava i sloboda, zaštita privatnog vlasništva, razvoja i

uređivanja koncesionarskih uvjeta poslovanja, razvoja konkurentnosti i povoljne klime

za koncesionare

- poticanja kvalitetnijeg osobito efikasnijeg i efektivnijeg rada koncesionara u primarnoj

zdravstvenoj zaštiti

- stručna i organizacijska podrška koncesionarima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

- poticanje i sudjelovanje u istraživanjima koja se tiču unapređenja rada u primarnoj

zdravstvenoj zaštiti te unapređenja koncesija u zdravstvu

Članak 4.

Udruga ima pečat.

Pečat Udruge je okruglog oblika promjera 3 cm s upisanim tekstom uz rub koji glasi

Hrvatska udruga koncesionara primarne zdravstvene zaštite – Zagreb.

Članak 5.

Udrugu zastupa Predsjednik i Tajnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje

Udruge.

II

C I LJ E V I , P O D R U Č J E(A) D J E L O V ANJA S U K L A D N O C I L J E V I MA

D J E L A T N O S T I ( I G O S P O D A R S K E D JE L A T N O S T I) U D R U G E

Članak 6.

Udruga je osnovana u cilju zaštite prava i interesa članova koncesionara u primarnoj

zdravstvenoj zaštiti uključivo koncesionara u zdravstvenoj djelatnosti obiteljske (opće)

medicine, stomatološke zdravstvene zaštite, zdravstvene zaštite dojenčadi i predškolske djece,

zdravstvene zaštite žena, laboratorijske dijagnostike, ljekarničke djelatnosti, medicine rada te

zdravstvene njege u kući.

Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području zdravstvene zaštite.

Članak 7.

Djelatnosti Udruge su:

- organiziranje stručnih savjetovanja, predavanja, konferencija i javnih tribina;

- povezivanje gradskih udruga koncesionara koje predstavljaju različite sektore

primarne zdravstvene zaštite te doprinose razvoju solidarnosti među njima;

- zastupanje svojih članova u radnim sporovima pred sudom, arbitražom i državnim

tijelima te nadležnim komorama;

- predstavljanje svojih članova u tijelima na nacionalnoj, regionalnoj i gradskoj razini u

području primarne zdravstvene zaštite;

- pružanje svojim članovima savjete, informacije, koordinacije, te štiti njihove interese

pred tijelima državne vlasti, područne (regionalne) i lokalne samouprave i cjelokupne

javnosti;

- sudjelovanje u pripremi zakona i drugih propisa relevantnih za gospodarsko-socijalni

položaj svojih članova i njihov rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti;

- praćenje i analiziranje činjenica koje proizlaze iz tokova u primarnoj zdravstvenoj

zaštiti, iz područja koncesije u zdravstvu, ekonomske politike, javne uprave i

gospodarstva koji su od interesa za članove;

- priprema i provodi projekte obrazovanja i osposobljavanja koji doprinose podizanju

konkurentnosti i razvoju primarne zdravstvene zaštite;

- poticanje primjene etičkih načela poslovanja, te se ne smije miješati u međusobnu

konkurenciju članova;

- informiranje javnosti o aktivnostima Udruge

- razvijanje programa međunarodne suradnje te uključivanje u rad sa udrugama zemalja

EU koje imaju iste ili slične ciljeve

- izdavanje knjiga i časopisa, iz područja svoje djelatnosti,

Gospodarska djelatnosti Udruge je:

- organiziranje stručnih predavanja.

Članak 8.

Djelovanje udruge je javno. Javnost djelovanja Udruge ostvaruje se na načine utvrđene

Statutom, poimence:

- pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim,

izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,

- putem medija, organiziranjem tiskovnih konferencija, slanjem priopćenja,

obaviještavnje objavom dokumenata na našoj web stranici

III

Č L A N S T V O U U D R U Z I

Članak 9.

Članom Udruge može postati svaka fizička osoba i pravna osoba koja na području RH

obavlja zdravstvenu zaštitu na temelju koncesije ili uposlenici domova zdravlja koji žele

postati koncesionari, ostali stručnjaci iz drugih područja koji iskazuju interes za rad

koncesionara ( ekonomisti , socijalni radnici, pravnici etc ) .

Članak 10.

Članom Udruge se postaje upisom u popis članova koji vodi tajnik Udruge.

Popis članova vodi se elektronički i u pisanom obliku i obvezno sadrži podatke o osobnom

imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, mail adrese te

datumu prestanka članstva u udruzi.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov

zahtjev.

Članak 11.

Visinu članarine određuje skupština HUKPZZ

Članak 12.

Prava, obveze i odgovornosti članova su:

- bavljenje aktivnostima Udruge,

- sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,

- čuvanje i podizanje ugleda Udruge,

- čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza,

- plaćanje članarine

Članak 13.

Članstvo u Udruzi prestaje:

- dragovoljnim istupom,

- neplaćanjem članarine,

- isključenjem.

Članu prestaje članstvo bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za

tekuću godinu.

Član HUKPZZ stegovno odgovara ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese HUKPZZ

Stegovni postupak provodi predsjednik Udruge.

U stegovnom postupku mogu se izreći slijedeće stegovne mjere:

- opomena

- isključenje.

Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Predsjednik. Isključeni član ima pravo u roku od

15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka

Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Članak 14.

Udruga se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju donosi Skupština.

IV

RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 15.

Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge

kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe na rad udruge u cjelini odnosno ako

se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.

Sporove/sukobe interesa unutar Udruge rješava Predsjednik HUKPZZ.

V.

T I J E L A U D R U G E

Članak 16.

Tijela Udruge su:

- Skupština

- Predsjednik

- Dopredsjednik

- Tajnik

SKUPŠTINA

Članak 17.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni

članovi Udruge, te predstavnik pravne osobe članice Udruge kojeg imenuje osoba ovlaštena

za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji uvjet

imenovanja.

Članak 18.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u

tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto

održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red

sjednice.

Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja a ako je ne

sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvat će je

predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja

sjednice).

Članak 19.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge Skupštinu udruge saziva zadnja osoba za zastupanje

upisana u Registar udruga ili 30 članova udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka

mandata tijelima udruge.

Članak 20.

Sjednici Skupštine predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će

na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja predsjedava sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar koji se trajno čuva u arhivi

Udruge.

Članak 21.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočno dvije trećine svih članova Skupštine, a

odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna

većina.

Članak 22.

Skupština udruge:

- utvrđuje politiku rada Udruge,

- usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune,

- usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za

prethodnu kalendarsku godinu

- usvaja godišnje financijsko izvješće,

- donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge,

- odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti te obavljanju gospodarskih djelatnosti

- odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,

- bira i razrješava predsjednika, dopredsjednika i tajnika

- imenuje i opoziva likvidatora udruge,

- daje smjernice za rad udruge,

- odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge,

- odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine udruge,

- donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli udruge),

, - odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela

udruge.

PREDSJEDNIK

Članak 23.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge.

Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine

Članak 24.

Predsjednik:

- zastupa Udrugu,

- saziva Skupštinu Udruge,

- rukovodi radom Skupštine Udruge,

- vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine

- odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća

- utvrđuje prijedlog Statuta i predlaže program rada Skupštini na razmatranje i

prihvaćanje,

- brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,

- upravlja imovinom Udruge,

- podnosi izvješća o radu Udruge Skupštini Udruge,

- brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,

- sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun udruge

- dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar

udruga

- donosi prijedlog odluke o isključenju člana udruge na što postoji mogućnost žalbe

Skupštini udruge

- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.

Članak 25.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.

Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

DOPREDSJEDNIK

Članak 26.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje

Dopredsjednik.

Dopredsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine.

T A J N I K

Članak 27.

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od četiri godine za obavljanje stručno-

administrativnih poslova u Udruzi.

Tajnik Udruge vodi registar članova

Članak 28.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština ili Predsjednik ili drugo izvršno

tijelo mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela Udruge.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za

koje se osnivanju i odgovornost za obavljanje poslova.

VI.

I M O V I N A , N A Č I N S T J E C A NJ A I R A S P O L A G A N J E

I M O V I N O M

Članak 29.

Imovinu Udruge čine:

- novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i

darovima

- novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi,

obavljanjem djelatnosti, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i

proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih

izvora

- nekretnine i pokretne stvari udruge,

- druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem

djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.

Članak 30.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na

razmatranje i prihvaćanje.

VII.

P R E S T A N A K P O S T O J A NJ A U D R U G E

Članak 31.

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti Udruzi privatnih

poslodavaca u zdravstvu Zagreb, Rugvička 1

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku

postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine

Udruge.

Članak 32.

Likvidatora udruge imenuje i opoziva Skupština

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka

upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka

likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

VIII

P R I J E L A Z N E I Z A V R Š N E O D R E D B E

Članak 33.

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge

nakon provedene rasprave.

Članak 34.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

 

U Zagrebu, 16.02.2016.g.godine.

______________________________

PREDSJEDNCA UDRUGE